Pozew o zapłatę kary umownej

Kamila Stalmach        10 lutego 2016        Komentarze (0)

Co należy wykazać w pozwie, aby móc skutecznie dochodzić kary umownej w postępowaniu sądowym?

Dwa fakty. Tylko dwa.

 1. Istnienie umowy zawierającej postanowienie o karze umownej.

Czyli? Po prostu załączyć do pozwu umowę zawartą z wykonawcą.

 1. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania, do których w umowie zobowiązał się wykonawca.

Tu już możemy szaleć. W zależności od przedmiotu umowy mogą to być świadkowie, zdjęcia, opinie, ekspertyzy, itp.

Ps. Dziś krótko. Można? Można.

Okazuje się, że Ci prawnicy to nie aż takie papugi… heh

Co by było, gdyby Ciebie nie było

Kamila Stalmach        08 lutego 2016        Komentarze (0)

Żona: Marian, czy Ty mnie jeszcze kochasz?

Mąż: Nooooooo

Żona: Wiedziałam

🙂

Słynna scena Kabaretu Koń Polski w satyryczny sposób przedstawia relację małżeńskie. Powiedz mi proszę, która żona nie zadała tego niezbędnego pytania swojemu lubemu?!? Choćby raz. 🙂 Kobiety już niestety tak mają. Potrzebują czasem wyraźnego potwierdzenia, dla rzeczy wydawałoby się oczywistych.

Wynika to też z innej cechy kobiet, tzw. gdybania. 🙂

No więc właśnie, nie będę wyłamywała się ze schematów i zadam pytanie z kategorii, a co by było gdyby… nie było przepisów dotyczących kary umownej.

Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest prawo do dochodzenia odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Wynika to z ogólnej zasady odpowiedzialności zawartej w art. 415 k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Po co nam w takim razie kara umowna? Co możemy zyskać, jeśli uwzględnimy w umowie postanowienia o karze umownej?

 1. Kompensuje powstałe szkody

Kara umowna jest odpowiednikiem odszkodowania na zasadach ogólnych. Zawierając umowę, często jesteśmy w stanie z góry oszacować wysokość ewentualnej szkody, jaka powstanie po naszej stronie, gdyby zobowiązanie względem nas nie zostało wykonane lub zostało wykonane nieprawidłowo, nieterminowo, itp. Czemu zatem tego nie zrobić?

 1. Ułatwia dochodzenie roszczenia

Gdybyśmy chcieli dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jesteśmy zobowiązani do przedstawienia dowodów na okoliczność poniesienia przez nas szkody. Okazuje się to nierzadko bardzo trudnym zadaniem. Zwłaszcza, jeśli mowa jest o szkodzie niemajątkowej bądź utraconych korzyściach. Problematyczne okazuje się także wyliczenie samej wysokości odszkodowania. Wnosząc o zapłatę kary umownej nie musimy udowadniać, że ponieśliśmy szkodę. Natomiast wysokość odszkodowania jest już oszacowana w umowie, co jest bardzo dużym ułatwieniem w postępowaniu sądowym.

 1. Mobilizuje do prawidłowego wykonania zobowiązania

Oczywiste jest, że jeśli dłużnik nie wykona zobowiązania bądź wykona go nieprawidłowo jest zobowiązany do pokrycia szkody, którą ponieśliśmy. Jednakże zapłata odszkodowania na podstawie przepisów ogólnych jest bliżej nieokreślonym zobowiązaniem w bliżej nieokreślonym terminie. Z kolei konkretnie wpisana kwota bądź sposób jej wyliczenia jako kara za niewykonanie zobowiązania jest zdecydowanie dużo bardzie mobilizującym czynnikiem. Nie trzeba jej sobie wyobrażać. Jest to realna suma, na której ewentualną zapłatę zgadza się nasz wykonawca.

 1. Jest swoistą sankcją

Każde niewykonanie zobowiązania prowadzi za sobą szkodę dla wierzyciela. Nawet gdyby to miała być szkoda niematerialna, moralna, trudna do oszacowania. Postanowienie o karze umownej zwiększa nasze poczucie sprawiedliwości, że bez względu na okoliczności wykonawca najprawdopodobniej zapłaci karę uwzględnioną w umowie. Jeśli nie wykona tego co nam obiecał – będzie musiał zapłacić. Kropka.

Czy przekonałam Cię, że warto?

Napisz proszę w komentarzach.

Kara umowna a odsetki

Kamila Stalmach        24 listopada 2015        Komentarze (0)

Często spotykam się z używanym potocznym pojęciem ODSETKI KARNE.

Jest to tak naprawdę zlepek dwóch nazw – dwóch instytucji prawnych: KARY UMOWNEJ ( art. 483 – 485 k.c.) oraz ODSETEK (art. 359 k.c.)

Czym się różnią ODSETKI od KARY UMOWNEJ?

Różnica jest znacząca.

Nieopłacenie w terminie świadczenia pieniężnego (np. faktury, rachunku), powoduje, iż odbiorca świadczenia może nam naliczyć ODSETKI za opóźnienie.

Przykładowo nie opłaciliśmy w terminie czynszu za mieszkanie. Spółdzielnia bądź wspólnota mieszkaniowa mogą przysłać nam notę odsetkową z wyliczeniem odsetek za ilość dni zwłoki.

Dotyczy to wyłącznie ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH, czyli zobowiązań określonych kwotowo.

Z kolei konstrukcja kary umownej odnosi się wyłącznie do zobowiązań O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM. Strony umowy zastrzegając karę umowną zobowiązują się, iż zostanie ona zapłacona w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Przykłady:

 • deweloper nie wybudował w terminie budynku,
 • dostawca nie dostarczył na czas zamówienia,

ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNE – ODSETKI

ZOBOWIĄZANIA NIEPIENIĘŻNE – KARA UMOWNA

Widzimy tutaj wyraźne rozgraniczenie rodzaju odszkodowania w stosunku do rodzaju zobowiązania. Zamiany w tym zakresie są niedopuszczalne.

NIE można zatem:

 • żądać kary umownej od niezapłaconej w terminie faktury,
 • dochodzić odsetek od dewelopera, który nie wybudował w terminie budynku – byłoby to zresztą trudne do wyliczenia.

Dwa sposoby na to, jak nie zapłacić pełnej kary umownej.

Kamila Stalmach        06 listopada 2015        Komentarze (0)

Stoisz przed przykrym obowiązkiem zapłaty kary umownej? Oddychaj spokojnie. Nie jesteś całkowicie przegrany. Masz do wykorzystania koło ratunkowe w postaci miarkowania kary umownej.

Miarkowanie kary umownej, to nic innego jak zmniejszenie wysokości kary umownej jaką będziesz musiał ostatecznie zapłacić swojemu wierzycielowi.

MIARKOWANIE KARY UMOWNEJ

=

ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ

Istnieją dwie sytuacje, w których będziesz mógł skorzystać z takiej opcji:

 • Swoje zobowiązanie wykonałeś w znacznym stopniu i/ lub
 • Wysokość kary umownej jest rażąco wygórowana

Oczywiście żeby prawnicy mieli co robić J przesłanki miarkowania kary umownej nie są przedstawione jednoznacznie.

Mamy tutaj dwa niedookreślone pojęcia, a w zasadzie trzy: „znacznym”, „rażąco”, „wygórowaną”.

Kara umowna może zostać obniżona w przypadku gdy zobowiązanie zostało wykonane w ZNACZNYM stopniu. Nie wiemy, czy to ma być połowa zobowiązania, a może 60 % czy 80%. Brak jest konkretnego pułapu, który wyraźnie wskazuje uprawnienie do obniżenia wysokości kary umownej.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku drugiej przesłanki miarkowania kary umownej. Mianowicie, obniżenie kary umownej jest możliwe, gdy jej wysokość jest rażąco wygórowana. Przepis nie określa poziomu, po osiągnięciu którego kara umowna staje się WYGÓROWANA, a na dodatek w sposób „RAŻĄCY”.

Instytucja miarkowania kary umownej jest tzw. prawem sędziowskim.

Sędzia rozstrzygając sprawę, po uwzględnieniu indywidualnego charakteru sprawy samodzielnie według własnej wiedzy ocenia, czy i do jakiej wysokości należy zmiarkować wysokość kary umownej w danej sprawie.

Przede wszystkim pamiętaj, że przysługuje Ci prawo złożenia wniosku o miarkowanie kary umownej. W kolejnych wpisach postaram się przybliżyć jak wygląda schemat oceny przez Sąd czy kara umowna jest rażąco wygórowana oraz czy zobowiązanie zostało wykonane w znacznym stopniu.

Jeśli masz problem dotyczący kary umownej napisz o tym w komentarzu do tego wpisu. Być może wspólnie coś zaradzimy 🙂